mTalent Czytanie ze zrozumieniem - Learnetic

  • szt.
  • Cena netto: 631,71 zł 890,00 zł 777,00 zł

 

mTalent Czytanie ze zrozumieniem

Zestaw multimedialnych ćwiczeń do kształcenia i treningu umiejętności czytania ze
zrozumieniem dla uczniów w trzech grupach wiekowych: 7+, 11+ oraz 14 +
posługujących się językiem polskim lub uczących się języka polskiego jako obcego.

NOWOŚĆ!

mTalent Czytanie ze zrozumieniem to doskonałe narzędzie na zajęcia z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej (np. korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze)
lub zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy, zajęcia
rewalidacyjne, a także zajęcia z zakresu podstaw języka polskiego jako obcego.
● ponad 1000 ekranów wspomagających umiejętność słuchania i czytania ze
zrozumieniem, w tym tempo i technikę czytania,
● specjalnie przygotowane i zilustrowane teksty dla uczniów rozpoczynających
przygodę z czytaniem (profilaktyka i nauka), a także ze zdiagnozowanymi
trudnościami w tym zakresie (np ryzyko dysleksji lub dysleksja),
● materiały interaktywne, grafiki i teksty dostosowane do trzech poziomów trudności,
● poziom pierwszy przeznaczony jest dla uczniów znających litery (w tym wieloznaki) i
potrafiących czytać na poziomie elementarnym), którzy będą doskonalić czytanie ze
zrozumieniem na najprostszych tekstach oraz rozwijać zasób leksykalny i stwarzać
okazję do wypowiadania się; poziomy drugi i trzeci to materiały tekstowe dla uczniów
starszych o większym stopniu trudności,
● wyselekcjonowane przez językoznawców, filologów i pedagogów (w tym tych
zajmujących się trudnościami w czytaniu u dzieci) teksty, pośród których znajdują się
fragmenty literatury polskiej i obcej oraz fragmenty periodyków, teksty użytkowe czy
popularnonaukowe,
● ćwiczenia interaktywne uzupełniające pracę z tekstem i kształcącym jego rozumienie
oraz usprawniające i kompensujące funkcje poznawcze (wzrokowo-przestrzenne,
słuchowo-językowe, koncentrację uwagi),
● materiały interaktywne umożliwiające zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności
koniecznych do uzyskiwania pozytywnych efektów pracy na przedmiotach szkolnych
oraz przezwyciężanie trudności w uczeniu się,
● zestawy ćwiczeń interaktywnych sprzyjające zwiększeniu kompetencji w obszarze
czytania i rozumienia tekstu (od krótszego do dłuższego) oraz poleceń, a także
przetwarzania i wykorzystywania informacji w różny sposób,
● teksty do czytania i zestawy ćwiczeń interaktywnych prezentujące materiał, który
odwołuje się zarówno do potencjału intelektualnego, jak i emocjonalnego uczniów (co
zwiększa ich ciekawość poznawczą i motywację wewnętrzną),
● propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych materiałów (np. drukowalne karty,
poradnik metodyczny),
● jedyne na polskim rynku oprogramowanie do udzielania konkretnego wsparcia w
nauce czytania i prowadzenia terapii pedagogicznej we wspomnianych wyżej
obszarach działające na większości dostępnych urządzeń. Program tworzony jest w oparciu o wiedzę i praktykę ekspertów Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Wersja demo

Stała licencja na 9 stanowisk: 3 stanowiska online (wymagany dostęp
Internet) i 6 stacji offline (działa bez dostępu do Internetu)