WAPRO PPK 365 - Licencja czasowa, ograniczona do 1 roku (365 dni)

 • szt.
 • Cena netto: 990,00 zł 1 217,70 zł

Rozwiązanie WAPRO PPK 365 to narzędzie wspierające pracodawców w procesie prowadzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych w swoich organizacjach.

 • Program współpracuje z aplikacjami innych producentów
 • Licencja czasowa, ograniczona do 1 roku (365 dni)
 • Występuje w dwóch wariantach:
  • PRO – przeznaczony do obsługi jednej firmy
  • BIURO – przeznaczony do obsługi wielu firm
 • Dane przechowuje we własnej bazie danych SQL
 • Importuje dane uczestników PPK oraz okresowo naliczane składki PPK:
  • pośrednio – przy wykorzystaniu ustrukturyzowanych plików w formacie CSV
  • bezpośrednio – z bazy danych programu źródłowego do własnej bazy danych przy wykorzystaniu procedur SQL

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Jest ona wdrażana etapami
– w zależności od wielkości przedsiębiorstwa zatrudniającego danego pracownika.

Obejmuje ona stopniowo:
od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób,
od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób,
od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób,
od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty.

Pracownicze Plany Kapitałowe to system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych na etacie, zleceniobiorców, osób zatrudnionych na umowę o pracę nakładczą członków rad nadzorczych. Jest on finansowany przez pracodawcę, pracownika oraz państwo.
Do PPK obowiązuje automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 54 lat. Pracownik od 55. roku życia może przystąpić do programu dobrowolnie.
Każdy pracownik ma jednak możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Aby tego dokonać, będzie musiał podpisać specjalne oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat.

Możliwości programu WAPRO PPK 365

 

Rejestracja umowy o zarządzanie

Rejestracja umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową łącznie z elementami opisanymi w art. 10 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

 

Składka dobrowolna pracodawcy

Możliwość deklarowania zróżnicowanej składki dodatkowej pracodawcy ze względu na długość okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązujących w podmiocie zatrudniającym (Art. 23 ust 3 ustawy) za pomocą mechanizmu przypisywania uczestników do grup o różnej stopie procentowej składki.

 

Rejestracja uczestników

Rejestracja uczestników programu PPK wraz z danymi o zatrudnieniu, datach przystąpienia do programu i naliczenie pierwszej składki, danymi adresowymi, deklaracjami dotyczących wysokości dobrowolnych składek lub rezygnacji z dokonywania wpłat.

 

Rejestracja deklaracji uczestników

Rejestracja deklaracji uczestników dotyczących zmiany wysokości dobrowolnych składek, obniżenia składek obowiązkowych (Atr 27 ust 2 ustawy) rezygnacji z dokonywania wpłat i wznowienia dokonywania wpłat, deklarację wypłaty transferowej.

 

Operacje na danych uczestników

Zmiana daty obowiązku przystąpienia do programu, zmiana daty pierwszej składki, powiązanie uczestników z grupą o danej stopie procentowej składki dodatkowej pracodawcy, zmiana stawki podstawowej i dodatkowej uczestników, rejestracja zwolnienia uczestnika przez pracodawcę.

 

Importy z programów źródłowych

Import danych identyfikacyjnych pracodawców oraz uczestników wraz danymi o zatrudnieniu i danymi adresowymi. Klasyfikacja uczestników na podlegających i nie podlegających programowi ze względu na wiek, ubezpieczenia społeczne, staż.Import kwot składek na PPK z danego miesiąca dla wszystkich uczestników programu

 

Komunikacja z instytucją finansową

Przygotowanie plików rejestracji uczestników i ich deklaracji oraz kwot składek dla instytucji finansowej, z którą pracodawca zawarł umowę o zarządzanie.

 

Współpraca z systemami zewnętrznymi

Współpraca ze wszystkimi dostarczycielami usług dla instytucji finansowych zgodnie z dokumentem opracowanym przez Grupę Projektową PPK w zakresie plików csv i xml

 

Zgodność z przepisami

WAPRO PPK 365 realizuje wymogi opisane w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215)